BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
23 maj 2018

Infoblad maj 2018

2018-05-23 08:15

Stort tack till alla som deltog i föreningens städdag den 22 april! Mycket blev gjort, och nu är vi redo för sommaren! Använd gärna vår innergård, där det bland annat finns grill och boulebana!

Vi vill påminna om att vi för allas trevnad måste hjälpas åt att hålla ordning i grovsoprummet. Det är inte tillåtet att ställa in möbler. Avfall ska rymmas i de kärl som finns, och måste vid behov plockas isär.

Ordinarie årsstämma äger rum torsdagen den 31 maj – se separat kallelse. Då kommer styrelsen att informera om pågående arbete och vi kommer att besluta om nya styrelseledamöter och om ett antal stadgeändringar som beskrivs i en bilaga till kallelsen. Hoppas vi ses på Tastory!

Med anledning av GDPR är föreningen skyldig att informera om vilka uppgifter vi lagrar om medlemmarna. Vi har register med namn, post- och e-postadress, telefonnummer, personnummer, lägenhetsnummer, tillträdesdag, samt eventuell garage-, extra förråd och/eller kajakplats. Varje medlem har rätt att begära att vissa uppgifter inte registreras och måste godkänna att uppgifter utöver de lagstadgade sparas. Se www.styrelseproffset.se/gdpr. Mer info på stämman!

Även i år kommer Hornsbergs strand att bli gågata, detta från 28 maj till 23 september.

Den nya styrelsens första möte kommer att äga rum i juni.

15 maj 2018

Årsstämma 31 maj

2018-05-15 13:34

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 har delats ut i alla medlemmars brevlådor, tillsammans med årsredovisning och övriga bilagor. Stämman äger rum torsdagen den 31 maj 2018 kl. 18:30 i Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. Kaffe/te med wrap serveras.

Innan stämman öppnas kommer styrelsen att ge information om aktuella frågor för föreningen. Inga motioner har anmälts och styrelsen anmäler inga övriga ärenden, utöver styrelsens förslag till ändring av stadgarna (punkt 18).

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att, jämte stämmoordförande, justera protokollet tillika agera rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter, se bilaga 1: Valberedningens förslag
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant, se bilaga 1: Valberedningens förslag
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om stadgeändringar, se bilaga 2: Sammanfattning av förslag till stadgeändringar, och bilaga 3: Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620
 19. Stämmans avslutande