BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Bilpool

I samarbete med Sunfleet finns sedan 2017 en områdesgemensam bilpool med förhoppning att den ska kunna vara ett naturligt och fungerande alternativ till bilägande i vårt område. Just nu finns att tillgå en Volvo V40 Cross Country och den är möjlig att nyttja för alla. När bilen inte är ute på vägarna finns den parkerad på reserverad plats mellan hus 16 och 18. Närmare information om medlemskap och bokning finner man på www.sunfleet.com.

Sunfleet har ett prova-på-erbjudande gällande för boende i vår förening som ger två fria månader på abonnemang small (normalt 169 kr/månad) plus 200 kr att köra för. Ange Brfkamp1516a vid tecknande av medlemskap för att ta del av erbjudandet.

En bilpool innebär att dela på värdefullt utrymme och miljöpåverkan blir mindre, något som vår bostadsrättsförening står bakom. I parkeringsutredningar vid planering för nya bostäder anges ofta att en bilpoolplats motsvarar behovet av ca 4-8 privatfordon. Det är en relativt liten yta av den gemensamma gården som reserveras och förhoppningsvis är fordonet ofta ute och rullar på vägarna. Bilpoolen är till gemensam nytta för de allra flesta och vi tror också att många boende ser fördelarna med en bilpool i området som en tillgång.

Det är samfällighetsföreningen som inom samfälligheten upplåter plats för bilpoolen, självklart mot en marknadsmässig avgift. Detta har förankrats i bostadsrättsföreningarnas styrelser före verkställande. Huvuddelen av vår gård ingår i en s k gemensamhetsanläggning, eller anläggningssamfällighet som ägs och förvaltas gemensamt av de fyra bostadsrättsföreningarna inom Mälarstrand. Samfälligheten ianspråktar stora delar av området med gräsmattor, planteringar, gångbanor, körytor, mm, även om vissa ytor är undantagna. Den områdesgemensamma bilpoolplatsen hyrs ut inom ramen för samfällighetsföreningens markförvaltning och har ingen koppling till bostadsrättsföreningarnas upplåtelse av privata parkeringsplatser i garage och carport samt på kajen. En parkeringsplats är per definition att betrakta som en markanläggning och det finns inget i samfällighetsföreningens stadgar eller i anläggningsbeslutet som motsäger uthyrning av parkeringsplats. Inte heller detaljplanen eller tomträttsavtalet mellan staden och Brf Kräftan reglerar uthyrning av parkeringsplats eller markanvändningen för aktuell plats, utöver bostadsgård.

Platsen mellan hus 16 och 18 är vald med omsorg för att inte påverka framkomligheten vid vare sig utrymning, räddningsinsats, sophämtning eller annan fastighetsdrift. Gällande regler enligt nuvarande PBL och BBR har beaktats och dimensionerande avstånd och mått uppfylls. Placeringen står inte i konflikt med räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon enligt den ursprungliga (gällande) brandskyddsdokumentation som finns för fastigheten och området. En annan anledning till valet av aktuell plats är att ytan flitigt har nyttjats för otillåten parkering. Bilpoolplatsen innebär tvärtom en kontrollerad användning och ett tydligt återtagande av ytan för ett områdesgemensamt ändamål.

Parkeringsförbudet på gården i övrigt gäller självklart precis som tidigare!