BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Renovering och egna installationer

Ni som vill ansöka om ROT avdrag:

Följande uppgifter behövs vid anmälan,

Brf Kräftans Org nr:  769605-6477

Brf namn: Kräftan 1620

Fastighetsbeteckning: Kräftan 9

-----------

Om du vill göra arkitektoniska förändringar inne i lägenheten så ansvarar du för det helt själv. De förändringar du gör får absolut inte påverka vatten, el, bärande väggar, ventilation eller de gemensamma kanalerna för vatten och avlopp.

All slags renovering eller ombyggnad i lägenheterna behöver meddelas i god tid till styrelsen. Sätt också upp en infolapp i trapphuset till dina grannar i god tid.

Vår förvaltare Svefab kan även hjälpa till med tex byte av blandare och annat fix mot betalning.

Vad gäller utsidan har vi tagit fram lite direktiv och riktlinjer som är beslutade i av styrelsen för att området skall få ett fint och trevligt helhetsintryck.

Vi måste ta hänsyn till varandra när vi renoverar. Det innebär att störa grannar så lite som möjligt när det gäller både ljud och nedsmutsning.

Vi behöver också vara rädda om våra hus och iaktta största försiktighet så att inte entréportar, trapphus och hissar skadas när tex byggmaterial fraktas in eller ut.

I föreningens stadgar står det vad som gäller angående ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare och om renoveringar och ingrepp i lägenheten, se paragraf 39 och 46.

Generella regler:

*Alla arbeten skall utföras fackmannamässigt och enligt gällande normer och regler.

*Skador eller besvär som uppkommer till följd av felaktigt utförda arbeten belastar bostadsrättsinnehavaren.

*Arbete i våtutrymmen som innefattar tätskikt skall utföras av behörig fackman.

*Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten får ej utföras utan styrelsens godkännande.

*Alla slags arbeten som låter (hamrande, borrande och annan typ av maskinanvändning) får endast ske måndag- torsdag 7-20, fredag 7-18 samt lördag- söndag 10-18. När det gäller bortbilning av kakel och klinker ber vi er vänta tills klockan 8 på vardagar.

*Skicka i god tid in info till styrelsen om vad som planeras göra i lägenheten och ange preliminär tidsplan. Bifoga kontaktuppgifter till den/de som kommer att utföra arbetet.

*Under pågående renovering skall lägenheten vara utrustad med fungerande brandvarnare, pulversläckare samt brandfilt.

*Grannar skall alltid informeras innan arbetet startar!

*Det är mycket viktigt att täcka ventilationsdonen i lägenheten vid dammande arbeten annars generarar det brandlarm (genom detektorer i ventilationssystemet) och detta i sin tur medför kostnader som kommer att debiteras lägenhetsinnehavaren.

*Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer. Detta gäller även så kallade big bags.

*Färg och byggavfall får inte slängas i grovsoprummet.

*All form av byggavfall i flytande form skall byggfirman ta hand om på ett miljövänligt, säkert och fackmannamässigt sätt, dvs ej spola ner i avloppet.

*Trapphus, hiss och entré (även mattor) skall städas dagligen vid nedsmutsning. Springorna där hissdörrarna löper måste dammsugas rena om man fraktat byggmaterial eller avfall. Detta för att säkerställa att inget ”bromsar” dörrarna och på så sätt skadar hissen.

*Skicka intyg till styrelsen på att firman du/ni anlitar har erforderliga kunskaper och försäkringar(tex el, säker vatten mm).

*Efter avslutat våtrumsarbete skall kvalitetsdokument skickas till styrelsen.

*Golvskydd/vattentätt skikt skall användas under diskmaskin, under kyl och frys samt under diskbänkskåp.

*Endast typgodkända blandare får användas. 

Angående spiskåpan i kök:

Föreningens ventilationssystem är balanserat och intrimmat vid en

OVK-kontroll.

Vid byte av spiskåpa skall ny spiskåpa installeras med forceringsfunktion enligt den gamla kåpans funktion.

Man kan alternativt montera in en kolfilterfläkt under förutsättning att utblåset inte kopplas direkt mot föreningens kanaler. Ett ställbart don måste dock fästas mot föreningens kanal för att begränsa luftflödet, så att husets balans inte påverkas.

Motordrivna köksfläktar som direktkopplas mot föreningens ventilationssystem är inte tillåtna.

Vänligen observera att det alltid är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att reglerna efterföljs!

Lampor i badrummet

Lamporna i de badrumsskåp som är original har lågenergilampor som dessvärre är väldigt dyra att byta när de går sönder och det har dessutom visat sig att de inte är lämpliga att ha på ett ställe där man tänder och släcker ofta. När sedan insatsen för dessa lampor går sönder, vilket den har visat sig göra, är det lämpligt att byta ut den mot en vanlig insats där man kan ha vanliga glödlampor.

Markiser

Sätt gärna upp markiser. De ger ett utmärkt solskydd och området trivsam karaktär.

Följande gäller dock:

För att ge området ett harmoniskt helhetsintryck har styrelsen beslutat att samtliga markiser ska ha enhetlig blå kulör kallad "DC7264 Blå".

Välj manuell markis utan motordrift. Markisen skall fästas direkt på fönstersnickerierna - infästningen skall utföras av fackman.

Persienner

Välj mellanliggande vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. Anlita fackman för montage av persienner.

Utvändiga, utanpåliggande persienner tillåtes inte.

Inglasning av balkonger och terrasser, skärmväggar, staket, parabolantenn etc

Sikt från bakomliggande hus via framförliggande byggnaders burspråk och balkonger har studerats noga under projekteringen.

Ett villkor från Stadens sida beträffande utformning av burspråk och balkonger var att inglasning och skärmväggar vid balkonger, terrasser och uteplatser inte får utföras. Man får inte heller göra andra fasta installationer som kan skymma, t.ex. parabolantenner, stora parasoll eller tyg runt balkongräcket.

Dessutom ska påpekas att inglasning i speciella miljöer såsom Krinstinebergs Strand är bygglovspliktiga och att Staden inte kommer att bevilja inglasning.

Uteplatser

Förändring av uteplats får inte ske utan styrelsens godkännande.

Egna installationer

Både av säkerhetsskäl och för att garantin skall gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp utförs fackmässigt. Följ fabrikantens anvisningar för montering liksom de regler som gäller för just dina förhållanden.

Vattnet måste stängas av innan maskiner ansluts till vattennätet.

Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka. Om du är osäker så kontakta vår fastighetsförvaltare.

Tvättmaskin, torktumlare

Utrymme för tvättmaskin och torktumlare eller torkskåp finns i badrummet. Att placera tvättmaskinen i köket eller annat utrymme där det inte finns golvbrunn är mycket mer riskabelt ur vattenskadesynpunkt. Det ställer större krav på att tvättmaskinen hålls under uppsikt.

Förberedd anslutning för el, vatten och avlopp finns framdragen. Tvättmaskinsavloppet måste kompletteras med ett vattenlås innan det ansluts till det framdragna avloppet. Vattenlåset finns att köpa hos försäljare av hushållsmaskiner. Torktumlare och torkskåp måste vara av kondenstyp. Evakueringstumlare och evakueringstorkskåp som ansluts till frånluftsventilen får ej installeras, eftersom dessa sätter igen fläktar och ventilationskanaler med ludd på mycket kort tid.

Diskmaskin

Förberedelser är gjorda för diskmaskin. Ett av skåpen bredvid diskbänksskåpet är uttagbart. Ett antal skruvar i skåpsidorna måste demonteras först. Eluttag finns under diskbänken liksom avsättning för vatten och avlopp.

Avstängningsventilen för vattnet är placerad på diskbänksblandaren. Denna skall stå i läge stängd då diskmaskinen inte används.