BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Garagepolicy

Ordningsregler för garage och carport

Garage- och carportplatserna upplåts enbart för förvaring av motorfordon, med detta avses personbilar och motorcyklar. Ingen annan förvaring, såsom bildäck och dylikt, får ske på den till hyresgästen tillgängliggjorda platsen.

Montering av fasta alternativt rörliga förvaringsanordningar får under inga omständigheter göras av hyresgästen på garage- eller carportplatsen.

Föreningens garage saknar möjlighet till tvätt på särskild anvisad plats, all tvätt av motorfordon undanbedes därför i garaget. Vatten kan hämtas i anslutning till garaget, men är avsett för påfyllning av spolarvätska eller liknande, ej för tvätt av fordon.

På de platser där eluttag finns äger hyresgästen rätt att ansluta motorvärmare alternativt batteriladdare. Inga andra anslutningar av elapparatur är godtagbara.

Missbruk av reglerna kan leda till uppsägande av hyresavtal för garageplats.

Garagekö – Övre garaget

Föreningen disponerar 23 garageplatser (varav 4 laddplatser, se nedan) och 3 carportplatser.  Alla platser har inte samma storlek och lättillgänglighet.  Lediga platser erbjuds enligt turordning i garagekön oberoende av platsens nummer/läge. 

Föreningsmedlemmar som önskar garageplats kontaktar garageansvarige, som också ansvarar för att kölistan uppdateras i den tidsordning som en intresseanmälan lämnats. Kontakta i så fall styrelsen. För närvarande är alla platser uthyrda.

När en ledig garageplats finns, erbjuds denna till den person som stått längst i kön.  Om denne inte längre är intresserad, går erbjudandet till den som stått näst längst i garagekön osv.  Personer som tackat nej till ledig plats ett flertal gånger stryks efter 3:e gången och måste ånyo anmäla sitt intresse för framtida garageplats.

OBS PÅ GRUND AV LÅNG KÖ TILL GARAGEPLATS KAN INGEN MEDLEM ERHÅLLA MER ÄN EN PLATS SÅ LÄNGE EFTERFRÅGAN FRÅN MEDLEMMAR ÖVERSTIGER TILLGÅNG AV PLATSER.

Anmälan om ny garagehyresgäst meddelas till HSB av föreningens garageansvarig.

Till varje plats hör 2 nyckelbrickor, som kvitteras ut mot en depositionsavgift om 200 kr/plats.  Förlust av nyckelbricka eller uttag av extra brickor debiteras med 200 kr/bricka.  Förlorade brickor spärras av garageansvarige.

Vid uppsägning av garageplats skall brickorna lämnas tillbaka till garageansvarig och depositionsavgiften återlämnas. Uppsägningstiden för garageplatser är en månad räknat från närmaste månadsskifte.

Andrahandsuthyrning el. upplåtelse av parkeringsplats som medlem disponerar i föreningens garage får ej ske till annan än boende i medlemmens lägenhet mer än tillfälligt såvida ej annat överenskommits med styrelsen (ex. andrahandsuthyrning av sin lägenhet).

Föreningens garageansvarige ansvarar för att kontinuerligt uppdatera en lista över de som innehar garageplatser samt platsnummer och brickor.

Laddboxar

Föreningen har installerat laddboxar på fyra av de befintliga garageplatserna. Till dessa finns en separat kö där förtur ges gentemot den ordinarie kön tills laddplatserna är fyllda.

Ett schablonbelopp på 500 kr tas ut för dessa platser, utöver den ordinarie garageavgiften, styrelsen kan dock justera detta belopp om kostnaderna för elförbrukningen skulle ligga högre än beräknat. Av de 500 kronorna avser 200 kr kostnad för laddboxen och 300 kr kostnad för el.

För att få en plats med laddbox måste man kunna visa att man kommer ha en laddhybrid/elbil senast tre månader efter man erbjudits platsen. 

Vid avflyttning från föreningen

När styrelsen får information, via HSB, om att föreningsmedlem avser att flytta undersöker den garageansvarige om medlemmen haft garageplats.  Om så är fallet bevakar denne att också dessa avtal sägs upp. Den som avflyttar bör anmäla detta minst en månad före avflyttning, undantag från detta kan medges av styrelsen. Nya avtal tecknas sedan av HSB, efter anmälan från garageansvarig, som därvid tillämpar ”först i kö” principen.

Vid andrahandsuthyrning av lägenhet

När andrahandsuthyrning accepteras av Styrelsen har medlem, som innehar garageplats, rätt att under första året hyra ut denna till andrahandshyresgästen.  Om denne inte önskar garageplats lämnas det till Styrelsen och nya hyreskontrakt tecknas enligt aktuell kölista.  På motsvarande sätt återlämnas garageplats till Styrelsen i de fall andrahandsuthyrningen förlängs.  Om föreningsmedlemmen önskar garageplats vid återinflyttningen skall detta anmälas till garageansvarige som placerar medlemmen sist i garagekön.

Denna policy har fastställts av Styrelsen BRF Kräftan 1620 vid sammanträde den 23 oktober 2012

Senast uppdaterad 2018-04-03.