BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Garage och parkering

BRF Kräftan 1620 disponerar 23 st garageplatser i det övre garaget och 3 st carportplatser i carporten på entréplan utanför Olof Dalins väg 20. Alla platser har inte samma storlek och lättillgänglighet, och är därför belagda med olika hög avgift. För närvarande är samtliga platser uthyrda, men när platser blir lediga erbjuds de till medlemmarna enligt turordningen i kön för garageplatser. Medlemmar som önskar garageplats ombeds kontakta Styrelsens garageansvarige via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se

Access till garaget ges med en särskild behörighet på garageplatsinnehavarnas nyckelbrickor. Medlemmar har även möjlighet att beställa en fjärrkontroll som kan öppna garageporten inifrån bilen. Nypris för fjärrkontroll ligger på 500 kr/st. Kontakta Styrelsens garageansvarige för beställning av nya nyckelbrickor samt fjärrkontroll. Förlorade nyckelbrickor och fjärrkontroller ska meddelas omgående till Styrelsens garageansvarige, så att de kan spärras.

Det övre garaget nås via trapphusen i hus 18 och hus 20, eller genom dörr/garageport på markplan mellan hus 16 och 18.


Garage- och parkeringsplatser för elbilar och laddhybrider

Utav de 23 garageplatserna i det övre garaget är 6 st utrustade med laddstation, som i första hand hyrs ut till medlemmar med elbil eller laddhybrid. Utöver den ordinarie garageplatshyran tillkommer en fast hyra på 200 kr/månad plus en schablonavgift för elförbrukning på 300 kr/månad för garageplatser med laddstationer. I schablonavgiften ingår obegränsad laddning. Den utökade fasta hyran är avsedd att täcka kostnader för:

  • Laddstationens uppkoppling mot leverantören;
  • Möjligheten att se sin egen förbrukning och debiteras enskilt (ej aktivt i dagsläget, men det pågår en diskussion i styrelsen om detta); 
  • Avskrivning av investeringskostnaden; samt
  • Underhålls- och reparationskostnader.

Med denna prismodell anser Styrelsens att laddstationerna är en bra affär för medlemmar med elbil eller laddhybrid, för föreningen och för klimatet.

Kontakta Styrelsens garageansvarige via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se vid intresse av laddstation. Föreningen har en separat kö för som ger företräde till de 6 garageplatserna för elbil eller laddhybrider. Styrelsen utvärderar önskemål om installation av nya laddstationer löpande.

 

Regler för användning av garage- och carportplatser

Följande regler gäller för medlemmars användning av föreningens garage- och carportplatser. 

  • Endast medlemmar i BRF Kräftan 1620 har möjlighet att hyra en av föreningens garage- eller carportplatser.
  • Medlemmarna har endast möjlighet att hyra en garage- eller carportplats per lägenhet, såvida det inte finns lediga platser och kölistan är tom.
  • Garage- och carportplatserna upplåts enbart för förvaring av motorfordon (personbilar och motorcyklar). Inget annat, exempelvis bildäck och takboxar, får förvaras på platserna.
  • Montering av fasta eller rörliga förvaringsanordningar på garage- eller carportplatserna är otillåtet.
  • Tvätt av motorfordon är otillåtet i garaget.
  • Andrahandsuthyrning av garage- eller carportplats till utomstående är otillåtet. Vid andrahandsuthyrning av sin lägenhet har medlem dock rätt att även hyra ut sin garage- eller carportplats till hyresgästen.

Missbruk av reglerna kan leda till uppsägning av hyresavtal för garage- eller carportplats.


Nedre garaget och övriga ytor runt byggnaderna

Det nedre garaget nås genom garageport på markplan i hus 20, och disponeras av våra grannföreningar BRF Mälarstrand 1, BRF Mälarstrand 2 och BRF Mälarstrand 3 genom ett samarbets- och servitutavtal. Detta arrangemang medför en stabil hyresintäkt för föreningen.

I samarbete med Volvo Car Mobility finns sedan 2017 en områdesgemensam bilpool med reserverad plats mellan hus 16 och hus 18. Förhoppning är att den ska kunna vara ett naturligt och miljöanpassat alternativ till bilägande i vårt område, som innebär att värdefullt utrymme delas och den samlade miljöpåverkan blir mindre. Närmare information om medlemskap och bokning finner man på https://m.co/se/en-US/.

Platsen för bilpoolen upplåtes mot en marknadsmässig avgift av samfällighetsföreningen, som är en föreningen mellan de fyra bostadsrättsföreningarna inom Mälarstrand. Samfälligheten har ansvaret för huvuddelen av gården mellan hus 16 och hus 18, samt stora delar av området mellan våra föreningsbyggnader med bl.a. gräsmattor, planteringar, gångbanor och körbanor. Den områdesgemensamma bilpoolplatsen hyrs ut inom ramen för samfällighetsföreningens markförvaltning och har ingen koppling till bostadsrättsföreningarnas upplåtelse av privata parkeringsplatser i garage och carport eller på kajen. En parkeringsplats är per definition att betrakta som en markanläggning och det finns inget i samfällighetsföreningens stadgar eller i anläggningsbeslutet som motsäger uthyrning av parkeringsplats. Inte heller detaljplanen eller tomträttsavtalet mellan staden och Brf Kräftan reglerar uthyrning av parkeringsplats eller markanvändningen för aktuell plats, utöver bostadsgård.

Platsen mellan hus 16 och 18 är vald med omsorg för att inte påverka framkomligheten vid vare sig utrymning, räddningsinsats, sophämtning eller annan fastighetsdrift. Gällande regler enligt nuvarande PBL och BBR har beaktats och dimensionerande avstånd och mått uppfylls. Placeringen står inte i konflikt med räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon enligt den ursprungliga (gällande) brandskyddsdokumentation som finns för fastigheten och området. En annan anledning till valet av aktuell plats är att ytan flitigt har nyttjats för otillåten parkering. Bilpoolplatsen innebär tvärtom en kontrollerad användning och ett tydligt återtagande av ytan för ett områdesgemensamt ändamål.

Parkeringsförbud gäller för övrig yta på gården samt runt våra föreningsbyggnader.