Garage och parkering

BRF Kräftan 1620 disponerar 23 st garageplatser i det övre garaget och 3 st carportplatser i carporten på entréplan utanför Olof Dalins väg 20. Alla platser har inte samma storlek och lättillgänglighet, och har därför olika hög hyra. För närvarande är hyran för en carportplats 1120 kronor, medan hyran för en garageplats är 1305/1428/1540 kronor. Samtliga platser är uthyrda, men när platser blir lediga erbjuds de till medlemmarna enligt turordningen i kön för garageplatser (som för närvarande har över 20 köande). Medlemmar som önskar garageplats ombeds kontakta Styrelsens garageansvarige via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se.

Access till garaget ges med en särskild behörighet på garageplatsinnehavarnas nyckelbrickor. Medlemmar har även möjlighet att beställa en fjärrkontroll som kan öppna garageporten inifrån bilen. Kontakta Styrelsens garageansvarige via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se för beställning av nya nyckelbrickor samt fjärrkontroll. Förlorade nyckelbrickor och fjärrkontroller ska meddelas omgående, så att de kan spärras.

Det övre garaget nås via trapphusen i hus 18 och hus 20, eller genom dörr/garageport på markplan mellan hus 16 och 18.

Garage- och parkeringsplatser för elbilar och laddhybrider

Utav de 23 garageplatserna i det övre garaget är 6 st utrustade med laddstation, som i första hand är avsedda för medlemmar med elbil eller laddhybrid. Utöver den ordinarie garageplatshyran tillkommer för dessa platser en schablonavgift om 300/500 kronor (beroende på batterikapacitet) för hyra av laddstation samt elförbrukning. Den utökade fasta hyran är avsedd att täcka kostnader för laddstationens uppkoppling mot leverantören, avskrivning av investeringskostnaden, samt underhålls- och reparationskostnader.

Eftersom laddstationen därmed bekostas av den enskilde medlemmen och inte av föreningen anser Styrelsens att laddstationerna är en bra affär både för föreningen och för medlemmar med elbil eller laddhybrid. Dessutom gör vi vad vi kan för klimatet och ett renare Stockholm. Kontakta Styrelsens garageansvarige via mail till garage@kraftan.styrelseproffset.se vid intresse av laddstation. Önskemål om installation av nya laddstationer utvärderas löpande. 

Regler för användning av garage- och carportplatser

Följande regler gäller för hyra och användning av föreningens garage- och carportplatser. 

  • Endast medlemmar i BRF Kräftan 1620 har möjlighet att hyra en av föreningens garage- eller carportplatser, och medlemmarna får endast hyra en garage- eller carportplats per lägenhet, såvida det inte finns lediga platser och kölistan är tom.
  • Hyran för en garage- eller carportplats betalas i samband med medlemsavgiften varje månad.
  • Garage- och carportplatserna upplåts enbart för förvaring av motorfordon (personbilar och motorcyklar). Inget annat, exempelvis bildäck och takboxar, får förvaras på platserna. Montering av fasta eller rörliga förvaringsanordningar på garage- eller carportplatserna är också otillåtet.
  • Tvätt av motorfordon är otillåtet i garaget.
  • Andrahandsuthyrning av garage- eller carportplats till andra är otillåtet. Vid andrahandsuthyrning av sin lägenhet har medlem dock rätt att även hyra ut sin garage- eller carportplats till hyresgästen.
  • Medlemmar är tillåtna att låna ut sin plats (utan ersättning) till andra medlemmar under kortare perioder. Utlåning till andra än medlemmar är inte tillåten. Utlåningsperioder som överstiger en vecka ska meddelas till styrelsen.

Missbruk av reglerna samt försenade eller uteblivna hyresbetalningar kan leda till uppsägning av hyresavtal för garage- eller carportplats.


Nedre garaget, bilpoolen, och övriga ytor runt byggnaderna

Det nedre garaget nås genom garageport på markplan i hus 20, och disponeras av våra grannföreningar BRF Mälarstrand 1, BRF Mälarstrand 2 och BRF Mälarstrand 3 genom ett samarbets- och servitutavtal. Detta arrangemang medför en stabil hyresintäkt för föreningen.

I samarbete med Volvo Car Mobility finns sedan 2017 en områdesgemensam bilpool med reserverad plats mellan hus 16 och hus 18. Förhoppning är att den ska kunna vara ett naturligt och miljöanpassat alternativ till bilägande i vårt område, som innebär att värdefullt utrymme delas och den samlade miljöpåverkan blir mindre. Närmare information om medlemskap och bokning finner man på https://m.co/se/sv-SE/.

Platsen för bilpoolen upplåtes mot en marknadsmässig avgift av samfällighetsföreningen, som är en föreningen mellan de fyra bostadsrättsföreningarna inom Mälarstrand. Samfälligheten har ansvaret för huvuddelen av gården mellan hus 16 och hus 18, samt stora delar av området mellan våra föreningsbyggnader med bl.a. gräsmattor, planteringar, gångbanor och körbanor. Den områdesgemensamma bilpoolplatsen hyrs ut inom ramen för samfällighetsföreningens markförvaltning och har ingen koppling till bostadsrättsföreningarnas upplåtelse av privata parkeringsplatser i garage och carport eller på kajen. En parkeringsplats är per definition att betrakta som en markanläggning och det finns inget i samfällighetsföreningens stadgar eller i anläggningsbeslutet som motsäger uthyrning av parkeringsplats. Inte heller detaljplanen eller tomträttsavtalet mellan staden och Brf Kräftan reglerar uthyrning av parkeringsplats eller markanvändningen för aktuell plats, utöver bostadsgård.

Platsen mellan hus 16 och 18 är vald med omsorg för att inte påverka framkomligheten vid vare sig utrymning, räddningsinsats, sophämtning eller annan fastighetsdrift. Gällande regler enligt nuvarande PBL och BBR har beaktats och dimensionerande avstånd och mått uppfylls. Placeringen står inte i konflikt med räddningsvägar och uppställningsplatser för räddningsfordon enligt den ursprungliga (gällande) brandskyddsdokumentation som finns för fastigheten och området. En annan anledning till valet av aktuell plats är att ytan flitigt har nyttjats för otillåten parkering. Bilpoolplatsen innebär tvärtom en kontrollerad användning och ett tydligt återtagande av ytan för ett områdesgemensamt ändamål.

Parkeringsförbud gäller för övrig yta på gården samt runt våra föreningsbyggnader.