Renovering och egna installationer

1. Generella regler vid renovering och egna installationer

2. Arbete i badrum och kök

 • Tvättmaskin och torktumlare
 • Diskmaskin
 • Spiskåpa
 • Lampor i badrum

3. Uteplatser, balkonger och fönster

 • Inglasning och skärmväggar
 • Markiser
 • Persienner

4. ROT-avdrag

5. Renoveringsregler i Föreningsstadgarna, paragraf 39 och 46


1. Generella regler vid renovering och egna installationer

All slags renovering eller ombyggnad i bostadsrätterna ska godkännas av Styrelsen i förväg. Meddela i god tid innan åtgärden utförs för att Styrelsen ska kunna hinna göra en bedömning. Vid mindre omfattande renovering är tiden för återkoppling från styrelsen ca 2 veckor från det att ärendet mottagits med erforderliga handlingar. Vid större renoveringar/ombyggnationer är handläggningstiden upp till 4 månader. Om det behövs komplettering av handlingar blir tiden för återkoppling förskjuten tills alla erforderliga handlingar är inlämnade och mottagna. Skicka därför i god tid in info till Styrelsen om vad som planeras göra i lägenheten och ange preliminär tidsplan. Bifoga kontaktuppgifter till firman som kommer att utföra arbetet samt intyg på att de har erforderliga kunskaper genom intyg från:

 • Säker vatten (för arbete i kök och våtrum)
 • Byggkeramiska rådet (för arbete i kök och våtrum)
 • Elsäkerhetsverket (för arbete med el)
Bifoga även firmans försäkringsbevis (allrisk- och ansvarsförsäkring), där följande framgår:
 • Försäkringsgivare
 • Försäkringsnummer
 • Försäkringstagare
 • Försäkringsperiod
 • Omfattning
 • Självrisk
 • Geografisk omfattning

Eftersom alla skador eller besvär som uppkommer till följd av felaktigt utförda arbeten belastar bostadsrättsinnehavaren så är det viktigt att ni tillser att alla arbeten utförs fackmannamässigt och enligt gällande normer och regler. Ingen bilning tillåts i husets bärande konstruktion d.v.s. i betonggolv, tak samt betongväggar.

Alla slags arbeten som låter (hamrande, borrande och annan typ av maskinanvändning) får endast ske måndag- torsdag 07:00-20:00, fredag 07:00-18:00 samt lördag- söndag 10:00-18:00. När det gäller bortbilning av kakel och klinker gäller tiderna 08:00-16:30 på vardagar. Grannar skall alltid informeras innan arbetet startar. Sätt upp en infolapp i trapphuset till dina grannar i god tid!

Under pågående renovering skall lägenheten vara utrustad med fungerande brandvarnare, pulversläckare samt brandfilt.

Det är mycket viktigt att täcka ventilationsdonen i lägenheten vid dammande arbeten, då dammet kan utlösa brandlarm (genom detektorer i ventilationssystemet) som i sin tur medför kostnader som kommer att debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer. Detta gäller även så kallade big bags. För att ställa byggsäckar på trottoaren eller gatan behövs tillstånd. Detta söker ni själv hos polisen. Färg och byggavfall får inte slängas i grovsoprummet. All form av byggavfall i flytande form skall byggfirman ta hand om på ett miljövänligt, säkert och fackmannamässigt sätt.

Trapphus, hiss och entré (även mattor) skall städas dagligen vid nedsmutsning. Springorna där hissdörrarna löper måste dammsugas rena om man fraktat byggmaterial eller avfall. Detta för att säkerställa att inget ”bromsar” dörrarna och på så sätt skadar hissen. Vi behöver också vara rädda om våra hus och iaktta största försiktighet så att inte entréportar, trapphus och hissar skadas när t.ex. byggmaterial fraktas in eller ut.

Föreningens förvaltare Svefab kan med fördel anlitas för hjälp med planering eller utförande av renoveringsarbeten, stora som små, då de har bra koll på byggnaderna och kan bidra med viktig input. Bostadsrättsinnehavaren betalar för sådan hjälp själv.

För hjälp med ritningar hänvisar vi till Stadsbyggnadskontoret. De har en utmärkt digital tjänst. Önskas personlig service kan man besöka deras kontor i Stockholm.

Vänligen observera att det alltid är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att reglerna efterföljs!2. Badrum och kök

Arbete i våtutrymmen som innefattar ingrepp i tätskiktet skall utföras av behörig fackman. Detta gäller både av säkerhetsskäl och för att garantin skall gälla. Följ fabrikantens anvisningar för montering liksom de regler som gäller för just dina förhållanden. Ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation eller vatten får ej utföras utan styrelsens godkännande. Endast typgodkända blandare får användas. Avlopp skall vara tillgängliga för t.ex. stamspolning eller inspektion.

Vattnet måste stängas av innan maskiner ansluts till vattenledningar, och golvskydd/vattentätt skikt skall användas under diskmaskin, under kyl och frys samt under diskbänkskåp. Avstängningsventilen kan vara placerad synlig på vattenledningen eller i ett schakt bakom en inspektionslucka.

En eventuell vattenavstängning av hela huset (behov kan uppstå vid badrumsrenovering) behöver godkännas av Styrelsen. Den beställs och bekostas av den boende genom föreningens fastighetsförvaltare. Avisering ombesörjs av beställaren/medlemmen och skall ske minst fyra arbetsdagar i förväg. Tillåten tid för vattenavstängningen är vardagar mellan kl 09:00-15:00.

Efter avslutat våtrumsarbete skall kvalitetsdokument skickas till styrelsen.

Tvättmaskin och torktumlare

Utrymme för tvättmaskin och torktumlare eller torkskåp finns i badrummet. Att placera tvättmaskinen i köket eller annat utrymme där det inte finns golvbrunn är mycket mer riskabelt ur vattenskadesynpunkt. Det ställer större krav på att tvättmaskinen hålls under uppsikt.

Förberedd anslutning för el, vatten och avlopp finns framdragen. Tvättmaskinsavloppet måste kompletteras med ett vattenlås innan det ansluts till det framdragna avloppet. Vattenlåset finns att köpa hos försäljare av hushållsmaskiner. Torktumlare och torkskåp måste vara av kondenstyp. Evakueringstumlare och evakueringstorkskåp som ansluts till frånluftsventilen får ej installeras, eftersom dessa sätter igen fläktar och ventilationskanaler med ludd på mycket kort tid.

Diskmaskin

Förberedelser är gjorda för diskmaskin. Ett av skåpen bredvid diskbänksskåpet är uttagbart. Ett antal skruvar i skåpsidorna måste demonteras först. Eluttag finns under diskbänken liksom avsättning för vatten och avlopp.

Avstängningsventilen för vattnet är placerad på diskbänksblandaren. Denna skall stå i läge stängd då diskmaskinen inte används.

Spiskåpa

Föreningens ventilationssystem är balanserat och intrimmat vid en OVK-kontroll och för att behålla balansen krävs att alla spiskåpor har en så kallad forceringsfunktion.

Vill man istället ha en kolfilterfläkt eller liknande får utblåset inte kopplas direkt mot byggnadens ventilationskanaler. Ett ställbart don måste i sådant fall också fästas mot ventilationskanalen för att begränsa luftflödet, så att husets balans inte påverkas. Motordrivna köksfläktar som direktkopplas mot föreningens ventilationssystem är inte tillåtna.

Lampor i badrummet

Lamporna i de badrumsskåp som är original har lågenergilampor som dessvärre är väldigt dyra att byta när de går sönder och det har dessutom visat sig att de inte är lämpliga att ha på ett ställe där man tänder och släcker ofta. När sedan insatsen för dessa lampor går sönder, vilket den har visat sig göra, är det lämpligt att byta ut den mot en vanlig insats där man kan ha vanliga glödlampor.


3. Uteplatser, balkonger och fönster

Förändring av uteplats eller balkong får inte ske utan Styrelsens godkännande.

Inglasning och skärmväggar vid balkonger, terrasser och uteplatser är bygglovspliktiga och tillåts inte av Stockholms Stad eller av föreningen.

Markiser

Sätt gärna upp markiser. De ger ett utmärkt solskydd och en trivsam karaktär till området. För att ge ett harmoniskt helhetsintryck har Styrelsen beslutat att samtliga markiser ska ha enhetlig blå kulör kallad "DC7264 Blå".

Välj manuell markis utan motordrift. Markisen skall fästas direkt på fönstersnickerierna och infästningen skall utföras av fackman.

Persienner

Välj mellanliggande vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. Anlita fackman för montage av persienner. Utvändiga, utanpåliggande persienner tillåts inte.


4. ROT-avdrag

För ansökan om ROT-avdrag behövs följande uppgifter behövs vid anmälan:

Bostadsrättsföreningens namn: BRF Kräftan 1620

Organisationsnummer: 769605-6477

Fastighetsbeteckning: Kräftan 9


5. Renoveringsregler i Föreningsstadgarna, paragraf 39 och 46

I föreningens stadgar står det vad som gäller angående ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare och om renoveringar och ingrepp i lägenheten, se paragraf 39 och 46.


39 § Bostadsrättshavarens ansvar
Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna. Föreningen svarar för att huset och föreningens fasta egendom i övrigt är väl underhållet och hålls i gott skick.
Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och därtill så kallad tilläggsförsäkring för bostadsrätt.
Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som föreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. Ändringar i sådana installationer som föreningen försett lägenheten med ska i förväg godkännas av styrelsen i den mån de inte omfattas av bestämmelsen i 44 § om förändring av lägenhet. Åtgärderna ska alltid utföras fackmässigt.

Bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar för lägenheten omfattar bland annat:
1. ytskikt på rummens väggar, golv och tak jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt, bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum,
2. icke bärande innerväggar och stuckatur,
3. inredning i lägenheten och övriga utrymmen tillhörande lägenheten, exempelvis sanitetsporslin, köksinredning, vitvaror såsom kyl/frys och tvättmaskin; bostadsrättshavaren svarar också för el- och vattenledningar, avstängningsventiler och i förekommande fall anslutningskopplingar på vattenledning till denna inredning,
4. lägenhetens ytter- och innerdörrar med tillhörande lister, foder, karm, tätningslister, lås inklusive nycklar, mm; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av ytterdörrens yttersida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning,
5. glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster,
6. till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister mm samt målning; bostadsrättsföreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr,
7. målning av radiatorer och värmeledningar,
8. ledningar för avlopp, gas och vatten till de delar de är synliga i lägenheten och betjänar endast den aktuella lägenheten,
9. kanaler för avlopp, vatten och ventilation från lägenheten fram till fastighetens stammar,
10. armaturer för vatten (blandare, duschmunstycke mm) inklusive packning, avstängningsventiler och anslutningskopplingar på vattenledning,
11. klämringen runt golvbrunnen, rensning av golvbrunn och vattenlås,
12. eldstäder och braskaminer,
13. köksfläkt, kolfilterfläkt, spiskåpa, ventilationsdon och ventilationsfläkt, med undantag för bostadsrättsföreningens underhållsansvar. Installation av anordning som påverkar husets ventilation kräver styrelsens tillstånd,
14. mätartavla/gruppcentral/säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer,
15. anordningar för informationsöverföring som endast betjänar den aktuella lägenheten från överlämningspunkt/första uttag i lägenheten,
16. brandvarnare,
17. elektrisk golvvärme,
18. egna installationer.

Bostadsrättshavaren ansvarar gentemot föreningen för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört.46 § Ingrepp i lägenhet
Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar:

 1. ingrepp i en bärande konstruktion,
 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, ventilation eller vatten, eller
 3. annan väsentlig förändring av lägenheten.


Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.


Renoveringsregler (2021)