BRF Kräftan 1620 | 769605-6477

Nyheter

8 maj 2019

Infoblad maj 2019

2019-05-08 16:31

Stort tack till alla som deltog vid den lyckade och effektiva städdagen! Mer än 20 ägarlösa cyklar och många pulkor rensades ut ur våra cykel- och barnvagnsrum. Pulkorna har lämnats till Stadsmissionen. Cyklarna samt ett par barnvagnar står uppställda mellan hus 16-18. Där står de och väntar på sina ägare fram till slutet av juli och forslas sedan bort.

Vid städdagen planterades blommor i krukor utanför portarna på Olof Dalins väg. Vill du ansvara för att sköta blommorna i sommar? Skicka ett mejl till fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Lördagen den 11 maj går loppet Kungsholmen runt. Detta år springer löparna inte in genom området, utan vänder nere på Kristinebergs strand. Dock blir tillgängligheten till garage begränsad mellan kl. 11.00 och 14.00.

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj, mellan kl. 08.00 och 16.00. Då måste alla bilar vara utflyttade!

Tisdagen den 21 maj hålls ordinarie årsstämma, kl. 18.30 i restaurang Tastory. Kallelse har anslagits och delats ut i alla medlemmars postfack. Vi hoppas se många där!

Nuvarande styrelse har haft sitt sista möte och lämnar nu över till den nya!

5 maj 2019

Årsstämma 2019

2019-05-05 20:19

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 har delats ut i alla medlemmars brevlådor, tillsammans med årsredovisning och övriga bilagor. Stämman äger rum tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18:30 i Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. Kaffe/te med wrap serveras. Inledningsvis kommer styrelsen att ge information om aktuella frågor.

Förslag till dagordning för stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att, jämte stämmoordförande, justera protokollet samt agera rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om stadgeändringar
 19. Motioner från medlemmar och styrelsens svar
  1. Motion från Martin Björgell ang. installation av solceller
  2. Motion från Martin Björgell ang. laddplatser för elbilar
  3. Motion från Martin Björgell ang. sortering av matavfall
 20. Stämmans avslutande
1 maj 2019

Garagestädning fredag 17 maj

2019-05-01 21:24

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj mellan kl. 8.00 och 16.00. Det betyder att det måste vara helt tomt hela dagen – alla bilar måste alltså flyttas ut. Parkera på gatorna i området (och var uppmärksam på parkeringsbestämmelser och avgifter).

OBS! Ingen parkering tillåten utanför garagen, på gården mellan hus 16 och 18 eller i området runt carporten!

Styrelsen Brf Kräftan 1620

19 apr 2019

Städdag med rensning av cykel- och barnvagnsrum

2019-04-19 08:52

Söndagen den 28 april träffas klockan 11.00 på planen mellan hus 16 och 18 (vid infarten till garaget).

Sedan hjälps vi åt med städning och röjning inom- och utomhus. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats.

OBS! Denna gång kommer vi att rensa i de överfyllda cykel- och barnvagnsrummen. Märk därför din cykel/barnvagn (eller pulka) med blått plastband som finns tillgängligt i respektive rum, senast den 28/4! Även cyklar som står utomhus ska märkas. Allt som inte är märkt 28/4-19 kommer att tas bort. (Omhändertagna prylar, av större värde, kommer att förvaras i 3 månader.)

När arbetet är klart avslutar vi med grillning – föreningen bjuder förstås!

Ta chansen att träffa grannar och lära känna våra hus!

10 apr 2019

Infoblad april 2019

2019-04-10 21:17

Våren är här och det är dags att städa garagen. Så fort datum för städning har bokats kommer information om att flytta ut bilar.

Var noga med att hålla brandgångarna mellan husen fria. Inga bilar får ställas utanför anvisade parkeringsplatser.

I grovsoprummet är det inte tillåtet att lämna större möbler. Mindre möbler ska monteras isär och läggas i sopkärlen. Det är inte tillåtet att fylla ett helt kärl med avfall från exempelvis renovering.

Cykel- och barnvagnsrummen är fulla. Vid vårens städdag, söndagen den 28 april, kommer vi därför att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen.

Undersökning och projektering av tätningsarbetet på innergården pågår. Tyvärr har vi ännu ingen information om tidplan.

Vi påminner om stämman den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj 2019.

15 mar 2019

Infoblad mars 2019

2019-03-15 15:29

Information om pågående och genomfört underhåll:

 • Takbesiktning har genomförts och byte av rör har gjorts, för att undvika läckage. Ytterligare takunderhåll planeras.
 • Fläktarna till tvättstugorna i hus 16 och 18 byts under den närmsta tiden.
 • Hissarna i hus 18 och 20 har försetts med nya larmtelefoner.
 • Upphandlingen av arbetet på innergården pågår. Vi återkommer med tidplan när detta är klart.

Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april, med start kl. 11.00 och sedvanlig grillning efteråt.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 april 2019.

19 feb 2019

Infoblad februari 2019

2019-02-19 21:13

Rapport om renoveringen av innergården: Vi har anlitat Stockholms Betongkonsult för upphandling som förväntas vara klar i månadsskiftet mars/april. Arbetet påbörjas sedan så snart som möjligt. Vi återkommer med närmare tidplan.

Avfallshämtningen har setts över, och vi ska justera frekvens och antal kärl för plast och kartong. Utrymmet i soprummen är dock begränsat, så komprimera så gott ni kan!

Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april, med start kl. 11.00. Mer information kommer.

Vi vill påminna alla bilister om att kontrollera att garagedörren går igen efter er innan ni kör väg, och att se till att inga obehöriga kommer in i garaget.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 mars 2019.

12 jan 2019

Infoblad januari 2019

2019-01-12 17:20

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Från den 1 januari har vi en ny teknisk förvaltare: Svefab. Information om deras tjänster har delats ut i alla fack. Nya kontaktuppgifter finns på vår hemsida och anslås vid entréerna. Felanmälan görs på 020-544 022 eller info@svefab.se. (För hjälp efter kl. 16.00 och före kl. 07:00 samt på helger tillämpas liksom tidigare jourtaxa.)

Vi vill påminna om att uttjänta julgranar kan lämnas vid Moa Martinssons torg eller på Lidnersplan. Tack för att ni inte lägger dem i vårt grovsoprum!

Vi vill också uppmärksamma alla på att all parkering, även tillfällig, utanför utmärkta parkeringsplatser på området är förbjuden. Bilar som står framför carporten vid hus 20 står i vägen för dem som ska ut och in i carporten.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 februari 2019.

1 jan 2019

Ny teknisk förvaltare från 1 januari

2019-01-01 00:05

Från den 1 januari 2019 har vi en ny teknisk förvaltare: Svefab. Det betyder nya nummer för felanmälan och beställning av tjänster. Förvaltaren kommer att informera alla boende genom lappar i postfacken. Se även sidan Kontakt > Förvaltning och felanmälan.

25 dec 2018

Slänga julgranen?

2018-12-25 10:00

Detta år beställer samfälligheten ingen egen container. Vi be er istället slänga era julgranar i Stockholms stads uposamlingsplatser, vid Moa Martinssons torg samt vid Lidnersplan. OBS inga granar får lämnas i grovsoprummet!