25 dec 2018

Slänga julgranen?

2018-12-25 10:00

Detta år beställer samfälligheten ingen egen container. Vi be er istället slänga era julgranar i Stockholms stads uposamlingsplatser, vid Moa Martinssons torg samt vid Lidnersplan. OBS inga granar får lämnas i grovsoprummet!

1 dec 2018

Infoblad december 2018

2018-12-01 09:43

Styrelsen har haft sitt sista möte för året och har en del att meddela:

Provgrävningarna på innergården bekräftade att det gamla tätskiktet tjänat ut och visade att det är problem med avrinningen. Vattnet som samlas riskerar att skada betongen under gården. Vi måste därför ta bort allt som finns på innergården, undersöka och reparera betongen, byta tätskiktet och sedan återställa gården. Detta är ett omfattande arbete som behöver utföras så fort som möjligt. Vi hoppas att det kan ske under vintern/våren för att påverka trivseln så lite som möjligt. Upphandling pågår, och vi återkommer med närmare information så snart vi kan.

Vi har tillsammans med vårt sophämtningsföretag Suez kommit framtill en justerad uppsättning sopkärl, som förhoppningsvis bättre ska passa våra behov. Se till att ni kastar rätt saker i rätt kärl, eftersom de står lite annorlunda än tidigare.

Efter nyår kommer Svefab att bli ny teknisk förvaltare för fastigheterna. Nya uppgifter om telefonnummer och tjänster kommer att anslås och läggas på hemsidan vid årsskiftet. December ut arbetar Valvet, som vanligt.

Styrelsen önskar alla en fin december, med vilsamma helger, och påminner om att släcka stearinljusen när ni lägger er eller lämnar lägenheten!

Nästa styrelsemöte äger rum den 10 januari 2019.

24 okt 2018

Infoblad oktober 2018

2018-10-24 22:45

Stort tack till alla som deltog i städdagen den 21 oktober! Vädret var fint och vi fick mycket gjort med gemensamma krafter. Bland annat röjdes en hel del i buskar runt husen, det snyggades till utanför entréerna och rensades i gemensamma utrymmen. Sedan var det grillmingel!

Arbetet med utemiljön kommer att fortsätta genom att styrelsen har en dialog med HSB och med staden om hur buskar och träd kan tuktas ytterligare.

I början av oktober genomfördes provgrävningar på innergården för att undersöka hur mycket tätskiktet under gården läcker och hur detta kan åtgärdas. Styrelsen återkommer med information när vi vet mer om vad som kommer att behöva göras.

Vi har noterat att hissarna ofta krånglar (och låter). Därför kommer vi att be om en besiktning för att undersöka hissarnas tekniska skick och höra om något behöver bytas för att minska mängden reparationer.

Vi vill återigen påminna om att det inte är tillåtet att ha lösa föremål stående i garagen, eller att i förråden blockera de rökluckor som finns.

Nästa styrelsemöte äger rum den 27 november.

14 okt 2018

Städdag söndag 21 oktober

2018-10-14 09:31

Vi träffas klockan 11.00 på planen mellan hus 16 och 18 (vid infarten till garaget). Sedan hjälps vi åt med städning och röjning inom- och utomhus. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats.

Denna gång kommer vi att ägna oss lite extra åt att snygga till vår närmaste utemiljö, inklusive runt entréerna på Olof Dalins väg och i slänten utanför hus 16 (mot hus 14).

Vi kommer också att plocka undan sådant som står löst i gemensamma utrymmen som i garage och utanför förråd.

När allt är klart avslutar vi med grillning – föreningen bjuder förstås!

Ta chansen att träffa grannar och lära känna våra hus!

styrelsen

27 sep 2018

Infoblad september 2018

2018-09-27 06:41

Hösten är på väg och det är snart dags för städdag. Boka in söndagen den 21 oktober från klockan 11. Då röjer vi både ute och inne och avslutar med grillning på vår innergård! Separat information kommer att anslås.

I samband med städdagen kommer vi att rensa garaget och utrymmena utanför förråden på lösa föremål. Det är inte tillåtet att förvara möbler, lådor med saker, etc. utanför förråden. Inte heller är det tillåtet att ha saker stående intill eller bakom bilarna i garagen. Vi ber alla att flytta undan sådant inför städdagen.

Av brandskyddsskäl är det inte heller tillåtet att ha dörrmattor utanför lägenhetsdörrarna.

Styrelsen vill förtydliga att det är de nya reglerna som gäller för tvättstugebokningen, nämligen att passet måste påbörjas inom 30 minuter. Efter detta är det fritt fram för någon annan att utnyttja tvättstugan. Denna regel infördes i samband med det nya låssystemet för några år sedan med syftet att tvättstugorna skulle utnyttjas bättre.

Nästa styrelsemöte äger rum den 23 oktober.

23 aug 2018

Infoblad augusti 2018

2018-08-23 19:40

Styrelsen hälsar alla välkomna tillbaka till vardagen – ett särskilt varmt välkommen till våra nya medlemmar!

Den grupp som ska ge styrelsen förslag på hur trappuppgångarna ska målas om har påbörjat sitt arbete. Vi kommer kommer att planera in detta underhåll i relation till annat som behöver göras under hösten, men det är alltså på gång.

Våra cykel- och barnvagnsrum är fulla och trånga. Vi får helt enkelt hjälpas åt så att alla som behöver kan få plats med cyklar och barnvagnar. Saker som inte används får gärna förvaras i privata förråd.

Vi har under sommaren prövat tidsbegränsad åtkomst till grovsoprummet, och det har fungerat bra (07:00–22:00). Tänk även i fortsättningen på att enbart lämna grovsopor i de kärl som finns, aldrig på golvet.

Vi påminner om att höstens städdag är planerad till söndagen den 21 oktober, med start kl. 11:00.

Garagen kommer att städas efter vintern.

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september.

25 jun 2018

Infoblad juni-juli 2018

2018-06-25 20:58

Den nya styrelsen är nu igång med sitt arbete. Kontaktuppgifter finns anslagna i entréerna, plan 3, och på hemsidan.

Prioriterade projekt under det kommande året är att lösa garagefrågan med grannföreningarna, att genomföra ommålningarna av trapphusen och att gå till botten med det läckande tätskiktet på innergården.

Som en del säkert märkt har vi återkommande problem med våra ytterportar, som ibland kärvar och inte vill gå i lås. Se till att de verkligen stängs, särskilt så här i semestertider, och felanmäl gärna (till styrelsen) om de inte fungerar.

Från den 1 juli prövar vi att tidsbegränsa åtkomsten till grovsop-rummet. Nyckelblipparna kommer att fungera mellan kl. 07:00 och 22:00. Tänk också på att allt som lämnas i grovsoprummet ska rymmas i de kärl som finns. Det som ställs på golvet hämtas inte.

Höstens städdag är planerad till söndagen den 21 oktober, med start kl. 11.00.

Vi önskar alla en fin sommar!

Nästa styrelsemöte äger rum den 21 augusti.

13 jun 2018

Rapport från stämman

2018-06-13 22:34

Torsdagen den 31 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet är nu justerat och finns, tillsammans med årsredovisningen, på vår hemsida: www.kraftan.se

De viktigaste punkterna:

En ny styrelse valdes, bestående av:

 • Torvald Thedeen
 • Peter Buttenschön
 • Anna-Malin Karlsson
 • Sara Asp
 • Håkan Wiman
 • Marianne Knaust
 • Markus Hedström
 • Mikaela Wegler (suppleant)

Så fort alla funktioner och uppgifter bestämts kommer kontaktuppgifter upp i entréerna och på hemsidan. Tills  vidare nås styrelsen via mejlformulär på hemsidan.

Ett första beslut fattades för att justera föreningens stadgar, i enlighet med den nya lagen för ekonomiska föreningar. Utöver nödvändiga ändringar (om kallelsetid inför stämma m.m.) föreslogs en del språkliga korrigeringar samt förtydligaden och omstruktureringar. För att de nya stadgarna ska gälla krävs beslut vid ytterligare en stämma.

Nästa ordinarie infoblad planeras till slutet av juni.

Den nya styrelsens första ordinarie möte äger rum den 20 juni.

23 maj 2018

Infoblad maj 2018

2018-05-23 08:15

Stort tack till alla som deltog i föreningens städdag den 22 april! Mycket blev gjort, och nu är vi redo för sommaren! Använd gärna vår innergård, där det bland annat finns grill och boulebana!

Vi vill påminna om att vi för allas trevnad måste hjälpas åt att hålla ordning i grovsoprummet. Det är inte tillåtet att ställa in möbler. Avfall ska rymmas i de kärl som finns, och måste vid behov plockas isär.

Ordinarie årsstämma äger rum torsdagen den 31 maj – se separat kallelse. Då kommer styrelsen att informera om pågående arbete och vi kommer att besluta om nya styrelseledamöter och om ett antal stadgeändringar som beskrivs i en bilaga till kallelsen. Hoppas vi ses på Tastory!

Med anledning av GDPR är föreningen skyldig att informera om vilka uppgifter vi lagrar om medlemmarna. Vi har register med namn, post- och e-postadress, telefonnummer, personnummer, lägenhetsnummer, tillträdesdag, samt eventuell garage-, extra förråd och/eller kajakplats. Varje medlem har rätt att begära att vissa uppgifter inte registreras och måste godkänna att uppgifter utöver de lagstadgade sparas. Se www.styrelseproffset.se/gdpr. Mer info på stämman!

Även i år kommer Hornsbergs strand att bli gågata, detta från 28 maj till 23 september.

Den nya styrelsens första möte kommer att äga rum i juni.

15 maj 2018

Årsstämma 31 maj

2018-05-15 13:34

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 har delats ut i alla medlemmars brevlådor, tillsammans med årsredovisning och övriga bilagor. Stämman äger rum torsdagen den 31 maj 2018 kl. 18:30 i Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. Kaffe/te med wrap serveras.

Innan stämman öppnas kommer styrelsen att ge information om aktuella frågor för föreningen. Inga motioner har anmälts och styrelsen anmäler inga övriga ärenden, utöver styrelsens förslag till ändring av stadgarna (punkt 18).

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att, jämte stämmoordförande, justera protokollet tillika agera rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter, se bilaga 1: Valberedningens förslag
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant, se bilaga 1: Valberedningens förslag
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om stadgeändringar, se bilaga 2: Sammanfattning av förslag till stadgeändringar, och bilaga 3: Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620
 19. Stämmans avslutande
17 apr 2018

Infoblad april 2018

2018-04-17 22:33

Söndagen den 22 april (OBS inte maj!) med start klockan 11.00 äger vårens städdag rum! Vi träffas på gårdsplanen mellan hus 16 och 18 för att fördela uppgifter ute och inne. När allt är klart bjuder föreningen på grillad korv och burgare (även veg.)!

OBS! Det har visat sig att det inte att behövas hållas någon extra-stämma i samband med städdagen. I stället fattar vi de aviserade besluten om stadgeändringar först på den ordinarie stämman i maj, och därefter vid ytterligare en stämma efter sommaren.

Som meddelats på e-post och via anslag kommer nycklar till de nya brevlådefronterna att delas ut fredagen den 20 april. Fronterna monteras veckan därefter, den 24–25 april.

Radonmätarna som delats ut till vissa lägenheter kommer att samlas in i slutet av april.

Ordinarie föreningsstämma hålls alltså torsdagen den 31 maj klockan 18.00 i restaurang Tastory på Lindhagensgatan (smörgås serveras). Motioner till ska lämnas senast den 30 april via e-post, styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se, eller i föreningens postfack, hus 18.

Ett extra styrelsemöte inför stämman äger rum den 2 maj, nästa ordinarie möte den 21 maj.

11 apr 2018

Montering av brevlådefronter och distribution av nycklar

2018-04-11 20:33

Dags för steg 2 i bytet av brevlådefronter!

Den 24 och 25 april kommer montörer från Sefb att sätta upp de nya fronterna.

Nycklar till de nya brevlådefronterna kommer att delas ut till varje lägenhet fredagen den 20 april och då placeras i den lilla cylindern som finns längst upp på varje lägenhetsdörr. Cylindern är åtkomlig inifrån lägenheten.

Den som har problem med denna procedur, exempelvis svårt att komma åt cylindern i dörren, uppmanas höra av sig till oss för en individuell lösning!

Tack för er medverkan så långt!

Nils Wennlund, 070 639 52 29, nils.wennlund@gmail.com

Anna-Malin Karlsson, 073 033 52 58, annamalink@gmail.com

29 mar 2018

Entrédörrarna

2018-03-29 21:35

Som flera förmodligen noterat har vi haft en del problem med entrédörrarna på sistone, framförallt på grund av åverkan utifrån. Alla ska vara åtgärdade nu och fungera normalt. Var gärna uppmärksamma och anmäl till styrelsen om ni ser tecken på försök till inbrott. Vi ska också framöver vara tydliga med anslag om att styrelsen noterat och felanmält, så att vi inte får dubbelanmälningar och dyra jourutryckningar. Tänk också på att inte själva "bruka våld" mot dörrarna genom att rycka eller trycka på om de fungerar dåligt - anmäl hellre så låter vi vår förvaltare se över låsmekanismerna som är känsliga och är avsedda att fungera genom att dörren går igen av egen kraft.

28 mar 2018

Infoblad mars 2018

2018-03-28 22:25

Äntligen fick vi de beställda nya tvättmaskinerna till hus 16 och 20! Resten av maskinerna kommer att bytas ut enligt underhållsplanen.

Rörelsestyrd belysning kommer att installeras i garagen. Framöver kommer man alltså inte behöva gå och tända igen vid längre i- och urpackning etc.

I samband med städdagen den 22 april klockan 11.00 hålls en extra föreningsstämma, med anledning av några smärre stadgeändringar påkallade av den nya lagen för ekonomiska föreningar. Kallelse kommer i postfacken

Preliminära datum för byte av brevlådefronterna är 24-25 april. Inför detta kommer nya nycklar att distribueras. Information om hur detta ska gå till kommer separat.

Ordinarie föreningsstämma hålls torsdagen den 31 maj klockan 18.00 i restaurang Tastory på Lindhagensgatan. Kallelse kommer. Motioner till stämman ska lämnas in senast den 30 april, via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i styrelsens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 16 april.

20 feb 2018

Infoblad februari 2018

2018-02-20 20:15

Vi har påbörjat projektet med att byta alla brevlådefronter mot säkrare och fräschare sådana. Räkna med att själva bytet sker i början av april.

I samband med detta har vi testat e-postutskick till alla medlemmar. Har du inte fått mejl om brevlådorna saknar vi fungerande adress till dig. Meddela den snarast till it@kraftan.styrelseproffset.se!

Torsdagen den 22 februari byts två trasiga tvättmaskiner ut mot nya: en i tvättstugan i hus 16, en i hus 20. Resten av maskinerna i dessa tvättstugor kommer att bytas under året, enligt underhålls­planen.

P.g.a. av nya krav på föreningars stadgar (om bland annat kallelser till stämma) kommer en extrastämma att hållas i samband med vårens städdag, den 22 april. Vi börjar kl. 11.00. Men information kommer!

Slutligen vill vi varna för bedrägeriförsök där någon ringer upp och ber en skicka in sina nyckelbrickor för utbyte. Detta är falskt! Skicka aldrig era nyckelbrickor till någon!

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 mars.

10 feb 2018

Byte av brevlådefronter

2018-02-10 14:21

Under våren kommer vi att byta ut fronterna på våra brevlådor, i alla tre husen. Skälen är framförallt två: 1) De är gamla, slitna och i några fall trasiga. 2) Vi vill förbättra säkerheten genom att montera moderna luckor där man inte kan sticka in handen och hämta det som ligger där.

Själva monteringen kommer att skötas av det företag som levererat fronterna, och som också producerade brevlådesystemet när huset byggdes: Svenska fastighetsboxar AB (Sefb). Inför detta krävs en del förberedelser:

 1. Vi ska meddela Sefb vilka namn som ska stå på luckorna, så att de kan producera snygga och enhetliga etiketter.
 2. Nya nycklar ska fördelas.

Nu tar vi steg 1! Ett e-postutskick har gjorts till alla boende med närmare information om namnsättningen på luckorna. Läs detta och meddela oss eventuella korrigeringar senast den 20 februari!

Det finns mycket begränsade möjligheter att få ytterligare information (företagsnamn och liknande) på luckan. I den mån det inte ryms i standardfältet förordas att c/o-adress används för sådana behov.

Det kommer att finns ytterligare ett fält på varje lucka som är avsett för en standardiserad etikett för önskemål om reklam/ej reklam. Om inget annat meddelas monteras ”ej reklam” i dessa. (Om behov finns kan även detta fält användas för namn – men då försvinner alltså möjligheten till ”ej reklam”- märkning.)

OBS! Om du inte fått e-post om detta så har vi en felaktig adress till dig. Hör i så fall av dig till it@kraftan.styrelseproffset.se!

Hälsningar

Nils Wennlund och Anna-Malin Karlsson, styrelsen Brf Kräftan 1620

23 jan 2018

Infoblad januari 2018

2018-01-23 21:58

Vi önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Året började tyvärr lite olyckligt för de boende i hus 20, då hissen stod still under en vecka. Problemet felanmäldes snabbt, men åtgärd dröjde trots påtryckningar från styrelsen. Reparatören skyller på helger, med brist på folk och försenade leveranser. Vi beklagar de besvär som den långdragna processen förde med sig!

De rörelsedetektorer som styr belysningen i tvättstugor, sop- och cykelrum har justerats för att fungera bättre. Strömbrytarna finns kvar tills vidare.

Renoveringen av gruppboendet i hus 18 inleds under vecka 5 och kommer att pågå hela februari och mars.

Obligatorisk radonmätning har inletts i utvalda lägenheter och kommer att pågå under två månader.  

Viktiga datum för våren: städdag preliminärt den 22 april, ordinarie föreningsstämma den 31 maj. En extra stämma kommer dessutom att hållas, för att vi ska kunna genomföra obligatoriska stadgeändringar (om just kallelser till stämmor).

Nästa styrelsemöte äger rum den 19 februari.