30 nov 2019

Nyhetsbrev november

2019-11-30 17:43

Renoveringen av vår innergård löper på enligt plan

Besiktning är planerad till den 17 december.

Vi vill tacka för allas tålamod under byggprocessen.

Matkomposteringen är igång i hus 16 och 18!

Tack för att ni komposterar och bidrar till en bättre värld.

Återuppbyggnad efter vattenläckan i soprummet hus 20 pågår.

Styrelsen önskar alla en fin december, med vilsamma helger, och påminner om att släcka stearinljusen när ni lägger er eller lämnar lägenheten! Passa även på att testa er brandvarnare.

Nästa styrelsemöte äger rum den 15 januari 2020.

Vi vill passa på att önska er alla en god jul och gott nytt år!

26 okt 2019

Nyhetsbrev oktober

2019-10-26 11:10

Stort tack till alla som deltog vid den lyckade och effektiva städdagen!

Renoveringen av vår innergård följer sin tidsplan.
Nu är innergården tömd och väderskyddet har kommit på plats.

Nu kör vi snart igång med matavfallsinsamling!
På grund av en vattenläcka i soprummet hus 20 gäller nedanstående info för tillfället enbart hus 16 och 18. Hus 20 sätter igång så fort fuktskadan är åtgärdad!

Måndagen den 18e november går vi runt och delar ut hållare och påsar. Mer utförlig information kommer också snart i ert postfack. Det kommer även ske en omfördelning av kärlen i soprummen, så att vi får plats med matavfallet.

2 st mindre kärl kommer placeras närmast utgång. Extra info om detta kommer också sättas upp i soprummen.

Byte till LED belysning i trapphus och garage pågår under denna månad.

Nästa styrelsemöte äger rum dem 27 november.

Styrelsen

6 okt 2019

Nyhetsbrev Rapport från styrelsemöte

2019-10-06 02:10

Renoveringen av vår innergård löper på enligt plan.

Några parkeringsplatser i garaget kommer behöva utrymmas ett fåtal arbetsdagar. Berörda platser kommer få en notis med mer information på sin vindruta.

Stamspolning är inbokad mellan 21-25 oktober!

Det är väldigt viktigt att ni gör er lägenhet tillgänglig under spolningen av just era stammar. Om en stam inte är tillgänglig uppkommer en extrakostnad som medlem får bekosta.

Mer info och schema kommer!

Vi byter till LED belysning i trapphus och förråd,

detta för att på sikt minska våra energikostnader.

Kom ihåg att höstens städdag är nu på söndag kl 11!

Se separat inbjudan för mer info.

Observera att det som står löst förrådskorridorerna kommer att slängas under städdagen!

15 sep 2019

Loppis Söndag 22 september 12-16

2019-09-15 21:05


Söndag 22 september mellan kl 12 och 16 ordnar Miljögruppen inom Brf Mälarstrand 2 en loppmarknad utomhus, inom bostadsrättsföreningens område.

Tanken är att boende i Brf Mälarstrand 1, 2, 3 och Brf Kräftan säljer, skänker eller byter diverse prylar och kläder. Boende i föreningarna och allmänheten är välkomna att fynda! Bjud gärna in vänner och bekanta. Anmälan

 Anmäl före 15 september om du vill delta och sälja prylar, kläder eller annat på loppisen.

 Anmäl dig på anmälningslistan här bredvid eller maila namn, telefonnummer och lägenhetsnummer till 23068@student.hhs.se (Viktoria Lyttkens i 3:an, lgh1104).

 Ytterligare praktisk information, till exempel placering av bord, kommuniceras senare till er via mail. Var och en ansvarar själv för att ta med uppställningsbord. Det bjuds på kaffe och ett bra tillfälle för mingel! OBS: Vid lågt intresse eller för dåligt väder ställs loppisen in alternativt skjuts på framtiden. Vid frågor, vänligen kontakta 23068@student.hhs.se (Viktoria Lyttkens i 3:an, lgh1104). Varmt välkomna! /Miljögruppen, Brf Mälarstrand

27 aug 2019

Nyhetsbrev augusti

2019-08-27 11:38

Nyhetsbrev augusti

Rapport från styrelsemöte.

Höstens städdag äger rum söndagen den 6 oktober, med start kl. 11.00.
Mer information kommer.

I korridorerna till våra förråd ligger det en del bråte som behöver plockas bort.
Har ni lagt något där så plocka gärna bort det igen. Det är ingen gemensam dumpningsplats.
Både korridorer och trapphus ska hållas tomma på grund av brandsäkerheten.

Den 2 september påbörjas renoveringen av vår innergård!
Mer info finns på vår hemsida och i utskickat infoblad.

Under hösten kommer vi införa kompostering i våra soprum.
Medlemmar kommer tilldelas komposteringspåsar till förbrukning.
Mer info kommer närmare implementering. 

Det är dags för en ny stamspolning i föreningen.
Stamspolningen planeras att utföras under hösten.
Mer information kommer.


Nästa styrelsemöte äger rum den 26 september.

12 aug 2019

Information angående renovering av vår innergård mellan hus 18 och 20

2019-08-12 11:21

Information angående renovering av vår innergård mellan hus 18 och 20

Bakgrund

Innergården mellan hus 18 och 20 läcker vatten ner i vårt garage. Detta har pågått en längre tid och måste åtgärdas. Fuktskador är mycket väl synliga i vårt garage (även i begränsad omfattning i garaget under).

För att komma fram till vad läckaget beror på har externa experter konsulterats.

Läckaget beror förmodligen på en kombination av skadat tätskikt och dålig avrinning.

Vad händer i höst

En entreprenör har kontrakterats för att utföra arbetet. Arbetet kommer att påbörjas den 2 september och beräknas vara slutfört innan julen 2019. Arbetet innehåller i huvudsak följande moment:

 1. Innergården kommer tömmas helt (plattor, jord, snickerier, växter, grill, boulebana, m.m.) ner till det gamla tätskiktet.
 2. Torkning, reparation av avrinning och betong, påförande av nytt tätskikt.
 3. Återställning innergård, jord, planteringar, plattor, snickerier, grill, bouleplan,…

Byggbarack, container och ’massor’ kommer att ställas rakt nedanför innergården på Mälarstrands 1 mark (som gett oss tillstånd för detta) under byggtiden.

Under en stor del av tiden som arbetet pågår kommer hela innergården att hållas väderskyddad, dvs ett tak kommer uppföras över hela innergården.

Påverkan för boende under byggtiden:

 1. Buller och transporter, begränsat till måndag – fredag dagtid.
 2. Ingen tillgång till innergården.
 3. Boende med terrass mot innergården måste senast den 25 augusti ha tagit bort alla sina utemöbler, grillar och annan lös utrustning från sina respektive terrasser.
 4. Lägenhetsfönster/dörrar mot innergården på terrassplanet och nästa plan kommer helt eller delvis att komma under tak (=väderskyddet) under byggtiden. På samma lägenheter kommer en stor del av fönster och dörrar att förseglas (förstås med hänsyn tagen till evakueringsmöjlighet vid exempelvis brand). Detta för att säkerställa att inga olyckor kan ske.

Frågor? Kontakta gärna Thorvald (ordförande) på 0708-789110.

Med vänlig hälsning,

/ Styrelsen

2 jun 2019

Rapport från stämman

2019-06-02 13:16

Tisdagen den 21 maj ägde årets ordinarie föreningsstämma rum. Protokollet (där också den inledande informationsstunden sammanfattas) är nu justerat och finns på vår hemsidan. Här finns också årsredovisningen för 2018. (Övriga bilagor tillhandahålls av styrelsen.)

De viktigaste punkterna:

Tre nya styrelseledamöter valdes. Styrelsen 2019-20 består av:

 • Torvald Thedeen (hus 16)
 • Peter Buttenschön (hus 16)
 • Markus Hedström (hus 18)
 • Marianne Knaust (hus 16)
 • Jenny Risfelt (ny, hus 18)
 • Lena Silver (ny, hus 20)
 • David Lindén (ny, hus 16)
 • Mikaela Wegler (suppleant, hus 20)

Ett andra och sista beslut fattades för att justera föreningens stadgar, i enlighet med den nya lagen för ekonomiska föreningar. De nya stadgarna finns nu på hemsidan.

Stämman beslutade, i enlighet med en inlämnad motion, att införa sortering av matavfall genom extra kärl för detta i våra soprum. Information om detta kommer!

I samband med stämman informerade styrelsen om att bostadsrättsavgiften höjs från och med juli månad med 8 % och hyran för garage, extraförråd och kajakplats med 12 %. Detta för att möta förväntade ökade kostnader för föreningen.

Den nya styrelsens första ordinarie möte äger rum den 20 augusti.

8 maj 2019

Infoblad maj 2019

2019-05-08 16:31

Stort tack till alla som deltog vid den lyckade och effektiva städdagen! Mer än 20 ägarlösa cyklar och många pulkor rensades ut ur våra cykel- och barnvagnsrum. Pulkorna har lämnats till Stadsmissionen. Cyklarna samt ett par barnvagnar står uppställda mellan hus 16-18. Där står de och väntar på sina ägare fram till slutet av juli och forslas sedan bort.

Vid städdagen planterades blommor i krukor utanför portarna på Olof Dalins väg. Vill du ansvara för att sköta blommorna i sommar? Skicka ett mejl till fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Lördagen den 11 maj går loppet Kungsholmen runt. Detta år springer löparna inte in genom området, utan vänder nere på Kristinebergs strand. Dock blir tillgängligheten till garage begränsad mellan kl. 11.00 och 14.00.

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj, mellan kl. 08.00 och 16.00. Då måste alla bilar vara utflyttade!

Tisdagen den 21 maj hålls ordinarie årsstämma, kl. 18.30 i restaurang Tastory. Kallelse har anslagits och delats ut i alla medlemmars postfack. Vi hoppas se många där!

Nuvarande styrelse har haft sitt sista möte och lämnar nu över till den nya!

5 maj 2019

Årsstämma 2019

2019-05-05 20:19

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 har delats ut i alla medlemmars brevlådor, tillsammans med årsredovisning och övriga bilagor. Stämman äger rum tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18:30 i Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. Kaffe/te med wrap serveras. Inledningsvis kommer styrelsen att ge information om aktuella frågor.

Förslag till dagordning för stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att, jämte stämmoordförande, justera protokollet samt agera rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om stadgeändringar
 19. Motioner från medlemmar och styrelsens svar
  1. Motion från Martin Björgell ang. installation av solceller
  2. Motion från Martin Björgell ang. laddplatser för elbilar
  3. Motion från Martin Björgell ang. sortering av matavfall
 20. Stämmans avslutande
1 maj 2019

Garagestädning fredag 17 maj

2019-05-01 21:24

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj mellan kl. 8.00 och 16.00. Det betyder att det måste vara helt tomt hela dagen – alla bilar måste alltså flyttas ut. Parkera på gatorna i området (och var uppmärksam på parkeringsbestämmelser och avgifter).

OBS! Ingen parkering tillåten utanför garagen, på gården mellan hus 16 och 18 eller i området runt carporten!

Styrelsen Brf Kräftan 1620

19 apr 2019

Städdag med rensning av cykel- och barnvagnsrum

2019-04-19 08:52

Söndagen den 28 april träffas klockan 11.00 på planen mellan hus 16 och 18 (vid infarten till garaget).

Sedan hjälps vi åt med städning och röjning inom- och utomhus. Arbetsuppgifter kommer att delas ut på plats.

OBS! Denna gång kommer vi att rensa i de överfyllda cykel- och barnvagnsrummen. Märk därför din cykel/barnvagn (eller pulka) med blått plastband som finns tillgängligt i respektive rum, senast den 28/4! Även cyklar som står utomhus ska märkas. Allt som inte är märkt 28/4-19 kommer att tas bort. (Omhändertagna prylar, av större värde, kommer att förvaras i 3 månader.)

När arbetet är klart avslutar vi med grillning – föreningen bjuder förstås!

Ta chansen att träffa grannar och lära känna våra hus!

10 apr 2019

Infoblad april 2019

2019-04-10 21:17

Våren är här och det är dags att städa garagen. Så fort datum för städning har bokats kommer information om att flytta ut bilar.

Var noga med att hålla brandgångarna mellan husen fria. Inga bilar får ställas utanför anvisade parkeringsplatser.

I grovsoprummet är det inte tillåtet att lämna större möbler. Mindre möbler ska monteras isär och läggas i sopkärlen. Det är inte tillåtet att fylla ett helt kärl med avfall från exempelvis renovering.

Cykel- och barnvagnsrummen är fulla. Vid vårens städdag, söndagen den 28 april, kommer vi därför att genomföra en rensning. Alla uppmanas att märka sina cyklar, vagnar m.m. inför städdagen.

Undersökning och projektering av tätningsarbetet på innergården pågår. Tyvärr har vi ännu ingen information om tidplan.

Vi påminner om stämman den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 7 maj 2019.

15 mar 2019

Infoblad mars 2019

2019-03-15 15:29

Information om pågående och genomfört underhåll:

 • Takbesiktning har genomförts och byte av rör har gjorts, för att undvika läckage. Ytterligare takunderhåll planeras.
 • Fläktarna till tvättstugorna i hus 16 och 18 byts under den närmsta tiden.
 • Hissarna i hus 18 och 20 har försetts med nya larmtelefoner.
 • Upphandlingen av arbetet på innergården pågår. Vi återkommer med tidplan när detta är klart.

Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april, med start kl. 11.00 och sedvanlig grillning efteråt.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 9 april 2019.

19 feb 2019

Infoblad februari 2019

2019-02-19 21:13

Rapport om renoveringen av innergården: Vi har anlitat Stockholms Betongkonsult för upphandling som förväntas vara klar i månadsskiftet mars/april. Arbetet påbörjas sedan så snart som möjligt. Vi återkommer med närmare tidplan.

Avfallshämtningen har setts över, och vi ska justera frekvens och antal kärl för plast och kartong. Utrymmet i soprummen är dock begränsat, så komprimera så gott ni kan!

Vårens städdag äger rum söndagen den 28 april, med start kl. 11.00. Mer information kommer.

Vi vill påminna alla bilister om att kontrollera att garagedörren går igen efter er innan ni kör väg, och att se till att inga obehöriga kommer in i garaget.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 12 mars 2019.

12 jan 2019

Infoblad januari 2019

2019-01-12 17:20

Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Från den 1 januari har vi en ny teknisk förvaltare: Svefab. Information om deras tjänster har delats ut i alla fack. Nya kontaktuppgifter finns på vår hemsida och anslås vid entréerna. Felanmälan görs på 020-544 022 eller info@svefab.se. (För hjälp efter kl. 16.00 och före kl. 07:00 samt på helger tillämpas liksom tidigare jourtaxa.)

Vi vill påminna om att uttjänta julgranar kan lämnas vid Moa Martinssons torg eller på Lidnersplan. Tack för att ni inte lägger dem i vårt grovsoprum!

Vi vill också uppmärksamma alla på att all parkering, även tillfällig, utanför utmärkta parkeringsplatser på området är förbjuden. Bilar som står framför carporten vid hus 20 står i vägen för dem som ska ut och in i carporten.

Datum för årets ordinarie stämma är bokat till den 21 maj. Motioner ska lämnas till styrelsen senast den 30 april via e-post till styrelsen@kraftan.styrelseproffset.se eller i föreningens postfack, hus 18.

Nästa styrelsemöte äger rum den 18 februari 2019.

1 jan 2019

Ny teknisk förvaltare från 1 januari

2019-01-01 00:05

Från den 1 januari 2019 har vi en ny teknisk förvaltare: Svefab. Det betyder nya nummer för felanmälan och beställning av tjänster. Förvaltaren kommer att informera alla boende genom lappar i postfacken. Se även sidan Kontakt > Förvaltning och felanmälan.