BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
8 maj 2019

Infoblad maj 2019

2019-05-08 16:31

Stort tack till alla som deltog vid den lyckade och effektiva städdagen! Mer än 20 ägarlösa cyklar och många pulkor rensades ut ur våra cykel- och barnvagnsrum. Pulkorna har lämnats till Stadsmissionen. Cyklarna samt ett par barnvagnar står uppställda mellan hus 16-18. Där står de och väntar på sina ägare fram till slutet av juli och forslas sedan bort.

Vid städdagen planterades blommor i krukor utanför portarna på Olof Dalins väg. Vill du ansvara för att sköta blommorna i sommar? Skicka ett mejl till fastighet@kraftan.styrelseproffset.se

Lördagen den 11 maj går loppet Kungsholmen runt. Detta år springer löparna inte in genom området, utan vänder nere på Kristinebergs strand. Dock blir tillgängligheten till garage begränsad mellan kl. 11.00 och 14.00.

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj, mellan kl. 08.00 och 16.00. Då måste alla bilar vara utflyttade!

Tisdagen den 21 maj hålls ordinarie årsstämma, kl. 18.30 i restaurang Tastory. Kallelse har anslagits och delats ut i alla medlemmars postfack. Vi hoppas se många där!

Nuvarande styrelse har haft sitt sista möte och lämnar nu över till den nya!

5 maj 2019

Årsstämma 2019

2019-05-05 20:19

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 har delats ut i alla medlemmars brevlådor, tillsammans med årsredovisning och övriga bilagor. Stämman äger rum tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18:30 i Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. Kaffe/te med wrap serveras. Inledningsvis kommer styrelsen att ge information om aktuella frågor.

Förslag till dagordning för stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att, jämte stämmoordförande, justera protokollet samt agera rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om stadgeändringar
 19. Motioner från medlemmar och styrelsens svar
  1. Motion från Martin Björgell ang. installation av solceller
  2. Motion från Martin Björgell ang. laddplatser för elbilar
  3. Motion från Martin Björgell ang. sortering av matavfall
 20. Stämmans avslutande
1 maj 2019

Garagestädning fredag 17 maj

2019-05-01 21:24

Garagen kommer att städas fredagen den 17 maj mellan kl. 8.00 och 16.00. Det betyder att det måste vara helt tomt hela dagen – alla bilar måste alltså flyttas ut. Parkera på gatorna i området (och var uppmärksam på parkeringsbestämmelser och avgifter).

OBS! Ingen parkering tillåten utanför garagen, på gården mellan hus 16 och 18 eller i området runt carporten!

Styrelsen Brf Kräftan 1620