BRF Kräftan 1620 | 769605-6477
5 maj 2019

Årsstämma 2019

2019-05-05 20:19

Kallelse till ordinarie årsstämma för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 har delats ut i alla medlemmars brevlådor, tillsammans med årsredovisning och övriga bilagor. Stämman äger rum tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18:30 i Restaurang Tastory, Lindhagensgatan 126. Kaffe/te med wrap serveras. Inledningsvis kommer styrelsen att ge information om aktuella frågor.

Förslag till dagordning för stämman

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att, jämte stämmoordförande, justera protokollet samt agera rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för mandatperioden till nästa ordinarie stämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter
 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 16. Val av revisorer och revisorsuppleant
 17. Val av valberedning
 18. Beslut om stadgeändringar
 19. Motioner från medlemmar och styrelsens svar
  1. Motion från Martin Björgell ang. installation av solceller
  2. Motion från Martin Björgell ang. laddplatser för elbilar
  3. Motion från Martin Björgell ang. sortering av matavfall
 20. Stämmans avslutande